Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na vysoký dopyt a vysoké množstvo žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené ku dňu uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23, zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”) t.j. ku dňu 29.9.2017, pristupuje k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 31 mil. EUR.