Informácia o navýšení alokácie výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru o 3 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 18 000 000 EUR.