Informácia o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody (ďalej len „výzva“) presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP uzavrie výzvu dňa 29. februára 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.