Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 3., 16., 17., 21., 28., 32., 37., 54., 56., 58., 62., 69. a 72. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom:

OPKZP-PO2-SC211-2019-54, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, v rámci 8. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, v rámci 16. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, v rámci 27. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2017-21, zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, v rámci 27. hodnotiaceho kola; 

OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, v rámci 17. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2017-32, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, v rámci 12. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO3-SC312-2017-37, zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov, v rámci 18. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2019-54, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, v rámci 8. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2019-56, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 11. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2019-58, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, v rámci 12. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, v rámci 5. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, v rámci 3. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1-SC111-2021-72, zameranej triedený zber komunálnych odpadov, v rámci 1. hodnotiaceho kola;

OPKZP-PO1/PO2-2019-NP9 národný projekt „Envirocentrum Dropie“ – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola.

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.