Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 9. hodnotiaceho kola výzvy č.30

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia si dovoľuje informovať žiadateľov, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacej so šíriacim sa ochorením COVID-19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 9. hodnotiaceho kola (do 28.6.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.7.2020.