Informácia o vydaní aktualizácie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.3.2022 vydal Centrálny koordinačný orgán aktualizovanú Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 v kontexte novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.03.2022. Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobúda účinnosť 31.3.2022.

Zároveň si Vás dovoľujeme v tejto súvislosti informovať o zrušení Metodických pokynov CKO č. 12, 14 a 36.