Informácia o vydaní Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.5.2021 vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) Jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/ prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania.​

Jednotná príručka je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a nadobudne účinnosť spolu so Systémom riadenia EŠIF, verzia 11 dňa 15.6.2021.