Informácia o vydaní korigenda Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal s účinnosťou od 17.6.2022 korigendum Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2. Predmetom korigenda je najmä zosúladenie sadzobníka finančných opráv za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Aktuálna verzia Jednotnej príručky (po korigende) tak obsahuje sadzobník finančných opráv v takom znení, v akom je sadzobník prílohou aktuálneho Metodického pokynu CKO č. 5, ktorého verzia 8 nadobudla účinnosť 17.06.2022. Predmetom úprav boli aj niektoré zjavné administratívne chyby (napr. nesprávne vnútorné odkazy na príslušné časti Jednotnej príručky).

Aktualizovaná verzia Jednotnej príručky (po korigende) je zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.