Informácia o zmene alokácie 22. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu o 1 702 263 EUR za EÚ zdroj, s ohľadom na dopyt žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu tak dosiahne hodnotu 26 702 263 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so  Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.