Informácia o zmene alokácie 29. výzvy, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „výzva“), zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra, pristupuje k navýšeniu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na  výzvu o 1 883 925 EUR za EÚ zdroj a v súlade s tým upravuje výšku alokácie na podaktivitu 3, s ohľadom na dopyt žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 29. výzvu tak dosiahne hodnotu 29 483 925 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.