Informácia o zmene alokácie a uzavretí 16. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že:

  1. s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy (v porovnaní s inými výzvami v oblasti odpadového hospodárstva) a potreby navýšenia alokácie v iných výzvach v oblasti odpadového hospodárstva, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov o 10 mil. EUR a
  2. s ohľadom na dĺžku konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) a priemernú dobu realizácie projektov v rámci tejto výzvy v kontexte blížiaceho sa termínu ukončenia obdobia oprávnenosti výdavkov, RO uzavrie výzvu ukončením aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30. júna 2022; po tomto termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 79,4 mil. EUR.

V prípade, že budú v rámci posledného hodnotiaceho kola predložené kvalitné ŽoNFP nad rámec disponibilnej alokácie výzvy a RO identifikuje dodatočné disponibilné zdroje, bude alokácia výzvy navýšená v takej miere, aby bolo možné podporiť všetky ŽoNFP, ktoré spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku.