Informácia o zmene indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 37. výzvu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) informuje žiadateľov, že s ohľadom na výšku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37 (ďalej len „37. výzva“) navyšuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov pri hlavných aktivitách projektu A1 – Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, A2 – Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií a A3 – Monitoring svahových deformácií o 550 745,47 EUR. Zároveň RO pre OP KŽP informuje žiadateľov, že v rámci 37. výzvy znižuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov pri hlavnej aktivite projektu A4 – Sanácia svahových deformácií o 550 745,47 EUR.

Celková výška finančných prostriedkov vyčlenená na 37. výzvu zostáva nezmenená.