Informácia o znížení alokácie k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 28. júna 2019 Informáciu  o znížení alokácie k 17. výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na  zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Cieľom Informácie k 17. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je:

  1. zníženie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

 

Znenie Informácie nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.