Informácia o znížení alokácie – Výzva OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na nízky dopyt žiadateľov v rámci tejto výzvy pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW o 18 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu po úprave predstavuje 2 000 000 EUR.