Informácia o znížení alokácie výzvy č. 3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že s ohľadom na potrebu presmerovania podpory na aktivity iného charakteru, pristupuje k zníženiu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. 3 zameranú na prieskum environmentálnych záťaží o 550 tis. EUR (zo zdrojov EÚ).

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 22 450 000 EUR.