Informácia o zverejnení dokumentu SAŽP – „Najčastejšie chyby a nedostatky“

Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia týmto oznamuje, že z dôvodu eliminácie výskytu chýb, nedostatkov a zistení zverejnila na webovom sídle OP KŽP dokument „Najčastejšie chyby a nedostatky“.

V zozname sú uvedené najčastejšie chyby/nedostatky:

–  identifikované vládnymi auditmi,

–  vyskytujúce sa pri predkladaní ŽoP zo strany prijímateľa,

–  vyskytujúce sa v oblasti FKnM a

–  zistených v rámci VO.