Informácia o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy, o ktorom rozhodne RO pre OP KŽP s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pri zohľadnení optimálneho počtu žiadostí o NFP na vytvorenie zásobníka žiadostí o NFP, bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk. Nakoľko dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy už presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov upozorňujeme žiadateľov, že hoci žiadosť o NFP splní všetky podmienky poskytnutia príspevku, žiadosť o NFP predložená po zverejnení tejto informácie bude pravdepodobne neschválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.