Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC411-2019-61

V súvislosti so zlepšujúcou sa pandemickou situáciou na území SR  upravujeme doteraz aplikovanú lehotu 30 pracovných dní v rámci Výzvy na doplnenie ŽoNFP na bežne používanú lehotu v trvaní 10 pracovných dní, tak ako bola stanovená pred vyhlásením mimoriadnej situácie v SR. Uvedené sa týka ŽoNFP v rámci 10. hodnotiaceho kola Výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, ktorého termín uzavretia je 30.6.2022.