Informácie o zmene alokácie 17. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom (ďalej len „poskytovateľ“), že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, pristupuje k navýšeniu výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu o 3 987 000 EUR za EÚ zdroj. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu tak dosiahne hodnotu    11 110 000 EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Dôvodom navýšenia alokácie je dopyt zo strany žiadateľov, ktorý prevyšuje disponibilné zdroje výzvy a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.