Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.2 – platnosť od 01. 03. 2021

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.2 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 03. 2021, ktorú nájdete TU.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k

  1. doplneniu výnimky z aplikovania podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach v súlade so zmenou nariadenia ERDF (podmienka sa v podmienkach OP KŽP neaplikuje v prípade výziev de minimis podporených z ERDF fondu),
  2. doplneniu pravidla, že podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach sa overuje len v prípadoch, ak sa podporuje hospodárska činnosť tohto podniku,
  3. úprave ustanovení pre posúdenie podniku v ťažkostiach v prípade podniku, ktorým je fyzická osoba podnikateľ, ktorá uplatňuje paušálne výdavky sadzbou z príjmov,
  4. doplneniu ustanovení pre posúdenie podniku v ťažkostiach v prípade podniku, ktorým je fyzická osoba podnikateľ, ktorá vedie daňovú evidenciu,
  5. úprave momentu pre posúdenie referenčného (účtovného) obdobia, ktoré sa má vziať do úvahy pri hodnotení znakov podniku v ťažkostiach (momentom je predloženie ŽoNFP, účinnosť zmluvy o NFP alebo iný termín, ktorý osobitne stanoví Poskytovateľ),
  6. formálnym a upresňovaním úpravám

Zmeny v Inštrukcii oproti verzii 3.1 sú zachytené formou sledovania zmien.

Inštrukcia v znení verzie 3.2 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu odvoláva konkrétna výzva.