Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy

Dovoľujeme si Vás informovať, že Centrálny koordinačný orgán vydal „Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy“ (ďalej len „Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP“), ktorá je  zverejnená na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ a taktiež na webovom sídle RO pre OP KŽP https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-pre-prijimatela-2/

V tejto súvislosti upozorňujeme prijímateľov, že Jednotná príručka k predkladaniu ŽoP nadobúda účinnosť 17.6.2022, t.j. od uvedeného termínu budú prijímatelia, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy postupovať pri predkladaní ŽoP podľa pravidiel stanovených v tejto príručke.