ONLINE informačný seminár k 15., 16. a 58. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje

ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov;

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

 

Termín a miesto konania:

3. februára 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 01.02.2022

 

Pozvánka s programom