ONLINE informačný seminár k 69. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 so zameraním na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (výzva č. 69)

 

Termín a miesto konania: 10. augusta 2021 (utorok), dištančná forma (online) o 09:15 hod.

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 06.08.2021

Pozvánku na informačný seminár nájdete TU.