ONLINE informačný seminár k 72. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizuje ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov a doplnkovo k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

 

Termín a miesto konania:

30. november 2021 (utorok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 26.11.2021

 

Pozvánka s programom na informačný seminár