Oznam o navýšení celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov a posune uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OPKŽP“) informuje žiadateľov, že s ohľadom na výšku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 (ďalej len “28.výzva”) navyšuje indikatívnu výšku alokovaných finančných prostriedkov pri aktivite A : Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov o 10 000 EUR. Nová indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 28. výzvu (zdroje EÚ) predstavuje 5 010 000 EUR (zo zdrojov EÚ), pričom pre aktivitu A je vyčlenená celková suma 1 010 000 EUR (zo zdrojov EÚ).

Zároveň s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku(ďalej len “ŽoNFP”) v rámci 28. výzvy a optimálne časové nastavenie schvaľovacieho procesu, RO pre OP KŽP posúva termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola z pôvodného termínu 30. 06. 2021 na 30. 07. 2021.

Viac informácií je možné získať v časti „Aktuálne výzvy“  resp. priamo v časti príslušnej výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.