Oznam o navýšení finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti, pristupuje k navýšeniu celkovej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na 22. výzvu o 14 513 987 mil. EUR za EÚ zdroj, s ohľadom na dopyt žiadateľov, ktorý prevyšuje aktuálne disponibilné zdroje výzvy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 22.  výzvu sa tak navýši na hodnotu 41 216 250 mil. EUR za EÚ zdroj. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.