Oznam o odstránení zrejmej nesprávnosti vo vzorci v prílohe č. 3 Metodiky pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje, že na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v dokumente Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, konkrétne v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť, na ktorý sa odvoláva 11. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom OP KŽP-PO1-SC111-2016-11 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov zverejnilo dňa 1.7.2016 upravenú prílohu č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3

Upravená príloha je zverejnená v rámci metodických dokumentov OP KŽP na webovom sídle OP KŽP http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/metodika-pre-vypracovanie-financnej-analyzy-projektu/.

Odstránením zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3, došlo k technickému zosúladeniu vzorca pre výpočet výšky oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem s jednou z podmienok určovania oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem uplatňovanou rámci 11. výzvy znížiť celkovú výšku oprávnených výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu. Upravený vzorec zabezpečí automatický výpočet požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku (v EUR) zníženej o predpokladaný príjem z projektu.  

Odstránenie zrejmej nesprávnosti môže mať vplyv na predložené žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“), o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto oznámenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP, ako aj na ŽoNFP predložené po zverejnení tohto oznámenia.

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred zverejnením tohto oznámenia a ktorých sa predmetná úprava týka, RO pre OP KŽP umožní zmeniť/doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP písomne informuje dotknutých žiadateľov o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia ŽoNFP za účelom zosúladenia ŽoNFP s vykonanými úpravami v prílohe č. 3 – Finančná analýza – tabuľková časť dokumentu Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu, verzia 1.3. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania zmeny/doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.