Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na Informačné aktivity

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na Informačné aktivity, že plánuje čiastočné uzatvorenie predmetnej výzvy, a to z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov v rámci oprávnenej aktivity B: Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania.

Riadiaci orgán čiastočne uzavrie výzvu v rámci aktivity B Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania dňa 31. marca 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný typ oprávnenej aktivity v rámci tejto výzvy.