Oznam o plánovanom čiastočnom uzavretí 28. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na Informačné aktivity, že plánuje čiastočne uzatvoriť výzvu v rámci oprávnenej aktivity A: Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov, a to z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre daný typ oprávnenej aktivity.  

Dňa 04.01.2021 Riadiaci orgán čiastočne uzavrie výzvu v rámci oprávnenej aktivity A: Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov, a to z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre daný typ oprávnenej aktivity. 

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre daný typ oprávnenej aktivity v rámci tejto výzvy.