Oznam o plánovanom uzatvorení 60. výzvy zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia uzavrie výzvu dňa 29.4.2022.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy.