Oznam o plánovanom uzatvorení výzvy č. 75 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre Hornú Nitru

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že 2. hodnotiace kolo výzvy OPKZP-PO4-SC451-2022-75, ktorého termín uzavretia je 30.9.2022 sa predlžuje do 10.10.2022, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.