Oznam o plánovanom uzavretí 13. výzvy zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13 (ďalej len „13. výzva“), zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 13. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, vyčerpania disponibilnej alokácie na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. 12. 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 13. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 13. výzvy z 31. 03. 2023 na 28. 02. 2023.