Oznam o plánovanom uzavretí 17. výzvy, zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 (ďalej len „17. výzva“), zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, že dňa 28.02.2023 uzavrie 17. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 17. výzvy.