Oznam o plánovanom uzavretí 25. výzvy, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“), zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, že dňa 28.2.2023 uzavrie 25. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31.12.2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov. 

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 25. výzvy.