25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Dátum vyhlásenia: 14. 07. 2017

Dátum uzavretia: 28.2.2023


zverejnené 14.02.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „poskytovateľ“) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „výzva“) zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, pristupuje v rámci výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu k presunu časti prostriedkov v sume 100 000 EUR za EÚ zdroj z podaktivity označenej ako C2* na podaktivitu označenú ako C4*. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu sa pritom nemení.

Dôvodom vnútorného presunu alokácie medzi podaktivitami je skutočnosť, že objem žiadaného EÚ zdroja za ŽoNFP, ktoré inak splnili podmienky poskytnutia príspevku, prevyšuje disponibilné zdroje výzvy vyčlenené v rámci podaktivity C4 a zároveň snaha poskytovateľa zabezpečiť čo najlepšie plnenie cieľov operačného programu v rámci špecifických cieľov, na ktoré je výzva zameraná.

*Aktivita C2:

Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností

*Aktivita C4:

Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz


zverejnené 25.1.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“), zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, že dňa 28.2.2023 uzavrie 25. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie projektov do 31.12.2023 v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov. 

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 25. výzvy.


zverejnené 10.03.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 10. marca 2022 Usmernenie č. 3 k 25. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia je najmä:

 1. zmena v rozdelení indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na jednotlivé podaktivity aktivity C „Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia“ OP KŽP,
 2. úprava termínov uzavretia hodnotiacich kôl,
 3. doplnenie a vypustenie relevantných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11 (ďalej len „Systém riadenia EŠIF“), právnymi predpismi a s OP KŽP,
 4. úprava, spresnenie a doplnenie týkajúce sa preukazovania, plnenia a overovania relevantných PPP najmä s cieľom ich sprehľadnenia, zosúladenia s právnymi predpismi, Systémom riadenia EŠIF a OP KŽP,
 5. spresnenie informácií a pojmov v súlade so Systémom riadenia EŠIF a právnymi predpismi,
 6. úprava v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 2.7,
 7. odstránenie formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 10. marca 2022.


zverejnené 14.11.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) oznamuje žiadateľom, že v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Výzva“) s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25, zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, v rámci VIII. hodnotiaceho kola z dôvodu veľkého počtu posudzovaných otvorených výziev (resp. hodnotiacich kôl) a s tým súvisiacim veľkým množstvom predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), nebude môcť ukončiť konania o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola. 

RO si zároveň dovoľuje žiadateľov uistiť, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.


Upravený oznam Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – preukazovanie bezúhonnosti žiadateľov a prijímateľov od 1. januára 2019.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľské orgány pre OP KŽP, týmto v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (zákon proti byrokracii) informujú žiadateľov a prijímateľov, že v rámci konaní o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) ako aj počas realizácie a udržateľnosti projektov (počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP) menia spôsob overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k preukazovaniu bezúhonnosti.

Pod „podmienkou bezúhonnosti žiadateľa resp. prijímateľa“ sa rozumie podmienka poskytnutia príspevku (ďalej aj „PPP“) stanovená vo výzve na predkladanie ŽoNFP pod názvom: „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP (ďalej len „relevantné osoby“)  neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“. Spôsob preukazovania splnenia uvedenej PPP zo strany žiadateľa je vo výzve stanovený prostredníctvom dokumentu Výpis z registra trestov.

V nadväznosti na ustanovenia § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.  (zákon proti byrokracii) je poskytovateľ povinný pri overovaní splnenia predmetnej PPP získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, pričom informačným systémom verejnej správy je na účely tohto zákona s účinnosťou od 1.1.2019 aj register trestov.

Pri overovaní splnenia podmienky bezúhonnosti musí Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP KŽP postupovať v súlade s platnou legislatívou. Vyššie uvedenou legislatívnou zmenou nedochádza k zmene PPP, mení sa iba spôsob overovania PPP zo strany poskytovateľa. Cieľom tohto oznámenia je upovedomiť žiadateľov a prijímateľov o postupe, ktorý bude poskytovateľ aplikovať pri overovaní splnenia predmetnej PPP v konaní o ŽoNFP ako aj počas realizácie projektu (v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP).

 

 1. Postup poskytovateľa vprípade, že relevantné osoby sú štátnymi občanmi SR, občanmi EÚ alebo občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru
 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá dokument Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov (pre všetky relevantné osoby) alebo samotný sken Výpisu z registra trestov.
 • Údaje poskytnuté na vyžiadanie výpisu z registra trestov budú využité poskytovateľom na overenie splnenia PPP prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014.
 • V prípade neposkytnutia informácií potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo neposkytnutia údajov všetkých relevantných osôb pre vyžiadanie výpisu z registra trestov resp. v prípade, ak z technických dôvodov nebude možné bezodkladne získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov, bude žiadateľ resp. prijímateľ povinný predložiť sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom.
 1. Postup poskytovateľa v prípade, ak relevantná osoba nedisponuje rodným číslom generovaným v SR (zahraničná osoba)
 • Žiadateľ/prijímateľ predkladá sken výpisu z registra trestov za relevantné osoby v termíne stanovenom poskytovateľom nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia  ŽoNFP, resp. dokumentu poskytovateľovi.

Riadiaci orgán pre OP KŽP súčasne upozorňuje prijímateľov, že uvedený spôsob preukazovania PPP platí aj pri uzavretých výzvach.

Pre informáciu dopĺňame, že poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov sa týka štatutárneho orgánu žiadateľa, každého člena štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP. Pre overenie bezúhonnosti je (okrem poskytnutia údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov) potrebné, aby táto osoba bola zaradená v ŽoNFP ako štatutárny orgán. V prípade, že žiadateľ má osobu v ITMS2014+ zaevidovanú, ale nie je priradená k štatutárnemu orgánu, je potrebné v „Správe subjektu“ v časti „Osoby subjektu“ evidenciu tejto osoby editovať a pri „Základných údajoch“ v poli „Zaradenie v subjekte“ doplniť „Štatutárny orgán. V prípade, že osoba v Správe subjektu evidovaná nie je, je potrebné túto osobu zaevidovať a priradiť ju ako „Štatutárny orgán“. V oboch prípadoch (editácie existujúcej osoby alebo doplnenia novej) odporúčame do „Poznámky k zaradeniu osoby na subjekte“ doplniť informáciu, že ide o splnomocnenú osobu. Uvedené sa primerane vzťahuje aj na partnera.

Ochrana osobných údajov GDPR


Oznam o zmene lehoty na vydávanie rozhodnutí RO o schválení ŽoNFP, o neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutí o zastavení konania o ŽoNFP z pôvodných 35 na 70 pracovných dní v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 7


Oznam v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 25. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 30. apríla 2018  Usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 2 k 25. výzve je zmena:

 • indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu sa navyšuje na sumu 37 mil. EUR za zdroj EÚ.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 30. 4. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 19. februára 2018 Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 (ďalej len „25. výzva“) na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ďalej len „Usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 1 k 25. výzve je zmena:

 1. indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu – navýšenie na 26 mil. EUR,
 2. indikatívnej výšky finančných prostriedkov na jednotlivé oprávnené podaktivity výzvy,
 3. technických náležitostí predkladania formulára ŽoNFP cez e-schránku,
 4. spôsobu overenia podmienok poskytnutia príspevku č. 1, 2, 3, 4, 5, 20 v kontexte ich overovania bez priamej súčinnosti žiadateľa cez verejne dostupné registre a integráciu ITMS2014+,
 5. spôsobu overenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11, overenie podmienky bez priamej súčinnosti žiadateľa prostredníctvom integrácie IMTS2014+ a s tým súvisiace vypustenie povinnej prílohy č. 6 ŽoNFP,
 6. časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,
 7. podmienky poskytnutia príspevku č. 25 vo vzťahu k maximálnej výške oprávnených výdavkov projektu,
 8. formulára ŽoNFP v súlade s jeho vzhľadom v ITMS2014+,
 9. spočívajúca v aktualizácii verzií dokumentov, na ktoré sa výzva odkazuje vrátane aktualizácie hypertextových odkazov na tieto dokumenty,
 10. spočívajúca v odstránení zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy,
 11. spočívajúca v ďalších formálnych a upresňujúcich úpravách v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 19. 2. 2018.

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP o ktorých nebolo ku dňu vydania tohto usmernenia rozhodnuté vydaním rozhodnutia o ŽoNFP.

Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie žiadosti o NFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 – I. hodnotiace kolo:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2017-25 zameranej na Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, predlžuje v rámci I. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o ďalších 11 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

 

25. výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Usmernenia č. 3 a Informácie zo dňa 14.02.2023

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP vrátane vybraných príloh v znení Usmernenia č. 3

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 3

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 3

Príloha 5 – Informácia pre žiadateľov v znení Usmernenia č. 3

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

 

Dokumenty dotknuté Informáciou zo dňa 14.2.2023 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – sledovanie zmien

Dokumenty dotknuté zmenami v pôvodnom znení

 

Plánované uzávierky hodnotiacich kôl v roku 2022 – 2023

Výzva sa uzavrie 28. februára 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci tejto výzvy.