Oznam o plánovanom uzavretí 26. výzvy zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26  (ďalej len „26. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 26. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, nedostatku disponibilnej alokácie a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. 12. 2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 26. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 26. výzvy z 15. 04. 2023 na 28. 02. 2023.