Oznam o plánovanom uzavretí 28. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28, zameranej na informačné aktivity, že plánuje uzavrieť predmetnú výzvu z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.

Riadiaci orgán uzavrie 28. výzvu dňa 31. decembra 2021. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.