Oznam o plánovanom uzavretí 29. výzvy, zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 (ďalej len „29. výzva“), zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra, že dňa 28. 02. 2023 uzavrie 29. výzvu z dôvodu existencie predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31. 12. 2023.

Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 29. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 29. výzvy z 15. 04. 2023 na 28. 02. 2023.