Oznam o plánovanom uzavretí 45. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45, zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE), že plánuje túto výzvu uzavrieť a to z dôvodu zmeny operačného programu, ktorá bola vykonaná v súlade s uznesením vlády SR č. 257/2020, ktorým bol schválený materiál „Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Z dôvodu nízkeho počtu predložených projektov boli voľné finančné prostriedky predmetnej výzvy realokované na boj s pandémiou COVD-19 a jej dôsledkami.“

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 11. septembra 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.