Oznam o plánovanom uzavretí 51. výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-51 zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavbu bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-51, zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavbu bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, že plánuje predmetnú výzvu uzatvoriť z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej a/alebo finančnej implementácie operačného programu. Finančné prostriedky uvoľnené po ukončení výzvy budú presunuté do výzvy, resp. výziev, ktoré prispievajú k zvýšeniu kapacity na zhodnocovanie a/alebo recyklácie odpadov.

 

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 21. februára 2020. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.