Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „62. výzva“)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 62. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine uzavrie dňa 31. októbra 2022 túto výzvu; po tomto termíne nebude možné v rámci výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 62. výzvy z 30.9.2022 na 31.10.2022 a to s cieľom poskytnutia dostatočného časového priestoru na spracovanie pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP.