Oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosti o NFP”), ktoré boli predložené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva”), presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu, a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Zároveň riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený  na webovom sídle www.op-kzp.sk. Presný dátum uzavretia výzvy bude stanovený s ohľadom na objem žiadostí o NFP predložených nad aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Po termíne uzavretia výzvy nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy.