Oznam o plánovanom uzavretí výzvy č. 53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia informuje žiadateľov o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni v termíne uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola, t.j. 30.4.2021. Dôvodom uzatvorenia výzvy je predpoklad naplnenia disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.