Oznam o posune termínu uzávierky aktuálneho hodnotiaceho kola v rámci 22. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 (ďalej len „22. výzva“), zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, že s cieľom vytvorenia dostatočného časového priestoru na dôkladne spracovanie pripravovaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kontexte novovzniknutých správ národných parkov, ako aj optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, pristupuje k posunu  aktuálneho hodnotiaceho kola v rámci 22. výzvy z 30.6.2022 na 31.7.2022.