Oznam o posunutí termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, s cieľom poskytnúť žiadateľom väčší časový priestor na kvalitnejšiu prípravu ŽoNFP, informuje o posunutí termínu uzávierky 3. hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 z pôvodného termínu 30.04.2020 na nový termín 30.06.2020.