Oznam o predĺžení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia predlžuje výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.4.1, aktivita D, E, F do 7. 9. 2016. Viac informácií nájdete v časti “Výzvy/Výzvy na odborných hodnotiteľov“.