Oznam o uzavretí 18. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 (ďalej len „18.výzva“), zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, že dňa 15.6.2022 uzavrie 18. výzvu z dôvodu nedostatočného dopytu. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.