Oznam o plánovanom uzavretí 3. výzvy zameranej na prieskum environmentálnych záťaží

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-3 (ďalej len „3. výzva“) zameranej na prieskum environmentálnych záťaží, že dňa 15. marca 2023 uzavrie 3. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej implementácie operačného programu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 3. výzvy.