Oznam o plánovanom uzavretí 54. výzvy, zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2019-54 (ďalej len „54. výzva“), zameranej na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy, že dňa 28.02.2023 uzavrie 54. výzvu z dôvodu zabezpečenia riadnej implementácie operačného programu a v nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov do 31.12.2023. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci 54. výzvy.

Zároveň MŽP SR pristupuje k posunu posledného hodnotiaceho kola v rámci 54. výzvy z 31.03.2023 na 28.02.2023.