Oznam o uzavretí 55. výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2019-55, zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) (ďalej len „55. výzva“), že plánuje uzavrieť 55. výzvu z dôvodu schválenia ŽoNFP, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky“.

Riadiaci orgán uzavrie výzvu dňa 31. októbra 2021. Po uvedenom termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy.